De 5%-regeling

Hieronder wordt de 5%-regeling in hoofdlijnen geschetst en toegelicht, zoals voorzien in artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek.

Bedoeling van de regeling

Om te zorgen dat de aannemer (in uw contract meestal aangeduid als: "de ondernemer") uw nieuwbouwwoning punctueel zal opleveren, wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (de helft van de laatste bouwtermijn) geblokkeerd zolang de oplevering niet geheel akkoord is. Deze 5% is dus wel door u betaald, maar staat nog niet ter vrije beschikking van de aannemer. Zij geldt als drukmiddel voor de aannemer om punctueel en voortvarend uw huis op te leveren.

Wijze van blokkeren

De 5% kan ter keuze van de aannemer geblokkeerd worden:

1. hetzij doordat u de helft van de laatste bouwtermijn (zijnde 5%) bij de notaris moet storten, die het bedrag in depot houdt totdat hij het aan de aannemer mag uitkeren;

2. hetzij doordat de aannemer een bankgarantie ter grootte van deze 5% stelt, welke bankgarantie geblokkeerd blijft totdat deze mag worden vrijgegeven. Deze twee wijzen van blokkeren worden hierna onder a respectievelijk b verder beschreven.

De oplevering/betaling laatste termijn

Vlak vóór de oplevering van uw woning door de aannemer moet u de totale koop- / aanneemsom en de eventuele meerwerknota’s hebben voldaan.
De laatste aanneemtermijn wordt gedeclareerd vóór de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom.

1. De helft van deze termijn (zijnde 5%) moet u betalen aan de aannemer, de andere helft (eveneens 5%) moet u betalen aan de notaris. De notaris houdt dit gedeelte in depot.

2. Indien de aannemer voor het bedrag van de laatste 5% bij de notaris een bankgarantie heeft gedeponeerd, moet u de laatste 5% van de aanneemsom rechtstreeks overmaken naar de rekening van de aannemer (7:768 lid 3 BW).

De oplevering en sleuteloverdracht zullen niet plaatsvinden indien niet alle verschuldigde bedragen tijdig zijn voldaan. Op de dag van de oplevering inspecteert u met een medewerker van de aannemer de woning. U kunt zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige.

De oplevering is akkoord

Indien de woning door u akkoord wordt bevonden, tekent u het proces-verbaal van oplevering tweemaal. De aannemer ondertekent dit eveneens.
3 maanden na de oplevering keert de notaris het depotbedrag automatisch uit aan de aannemer dan wel geeft hij de bankgarantie vrij aan de aannemer.

Gebreken en/of tekortkomingen bij de oplevering

Als u bij de oplevering gebreken en/of tekortkomingen constateert, worden deze vermeld op het proces-verbaal van oplevering.
Na de oplevering heeft de aannemer 3 maanden de tijd om alle (eventuele) gebreken te herstellen die zijn geconstateerd bij de oplevering en op het opleveringsrapport zijn vermeld. De 5%-regeling geldt ook voor gebreken die binnen die periode van 3 maanden alsnog te voorschijn komen, en dus niet op het opleveringsrapport staan vermeld. Na de 3 maandstermijn moet de notaris de 5% vrijgeven aan de aannemer, tenzij u de notaris voordien schriftelijk bericht dat dit niet moet gebeuren (bezwaarschrift). Dit kan door middel van een e-mail, een brief of een fax naar ons kantoor.
In deze brief dient u te vermelden:

  • of het volledige 5%-bedrag danwel een lager bedrag dient te worden vastgehouden;
  • een opsomming van de gebreken waarvoor de 5%-regeling nog geldt;

en u dient een kopie van deze brief aan de aannemer te sturen. In dat geval blijft de 5% bij de notaris geblokkeerd.

Let op: deze brief dient binnen de termijn van 3 maanden door ons ontvangen te zijn.

Ontvangen wij de brief te laat dan kunnen wij helaas niets meer voor u doen.

Wanneer moet de notaris het depot uitkeren danwel de bankgarantie vrijgeven ?

De notaris is jegens de aannemer verplicht tot uitbetaling van het depot-bedrag dan wel vrijgeven van de bankgarantie aan de aannemer:

1. als u daarmee schriftelijk akkoord bent gegaan en de notaris daarvan een duidelijke kopie heeft ontvangen;

2. als de aannemer tot zekerheid van de nakoming een nieuwe bankgarantie heeft gesteld;

3. als bij een uitspraak die beide partijen bindt (bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank) beslist is dat blokkering van de 5% niet langer is gerechtvaardigd;

4. na verloop van 3 maanden na de oplevering indien u niet aan de notaris schriftelijk hebt laten weten dat de 5% (of een lager bedrag) geblokkeerd moet blijven.

Geschil

Mocht u er in overleg met de aannemer niet uitkomen, dan verwijzen wij u voor verdere informatie/stappen of arbitrage naar de koop-/ aannemingsovereenkomst, de hierin genoemde algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde wetsbepaling (art. 7:768 Burgerlijk Wetboek).