Nieuwbouw

Als u een nieuwbouwwoning koopt, is het meestal zo dat u een huis koopt dat nog niet bestaat. In de voorbereidingsfase overleggen wij als uw notaris met de betrokken partijen zoals de projectontwikkelaar, verkoper, aannemer of gemeente om de juridische gang van zaken zo goed mogelijk te regelen.

Dit overleg resulteert meestal in een gronduitgifte-akte met de gemeente en een algemene akte en in geval van een appartementencomplex een splitsingsakte.

Ook onderzoeken we de bevoegdheid van de eigenaar om het perceel grond of het appartementsrecht aan u te leveren. Daarnaast maken we het ontwerp van de leveringsakte (transportakte), die we u ter beoordeling vooraf toezenden. Voordat de leveringsakte kan worden ondertekend, moet een aantal zaken geregeld zijn:

Uiteraard moet u voor de financiering zorgen. Als dat in de koop- of aannemingsovereenkomst is vastgelegd, moet u bovendien bij ons de waarborgsom storten of een bankgarantie stellen.

Na opdracht van de financier (bank), gaan wij de ontwerp-hypotheekakte opstellen, die wij vervolgens aan u ter beoordeling toezenden.